Zaloguj się  

   

Struktura Klastra

Organy Klastra

Zgodnie ze Statutem Klastra organami Klastra są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Organizacyjna
  • Koordynator Klastra
Koordynator Klastra jest organem zarządzającym
Do jego kompetencji należy w szczególności prowadzenie biura, opracowywanie projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków publicznych, monitorowanie realizacji projektów, promocja Klastra, reprezentowanie Klastra w kontaktach na zewnątrz.
Koordynatorem Klastra jest ASM Centrum Badań i Analiz Rynku reprezentowany przez Małgorzatę Walczak Gomułę Siedzibą Klastra jest siedziba firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, tj. ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno.

Walne Zgromadzenie
Składa się z upoważnionych przedstawicieli Członków Klastra. Każdy Członek Klastra dysponuje jednym głosem w czasie Walnego Zgromadzenia. Wprowadza i zatwierdza zmiany w Statucie, zatwierdza roczne sprawozdania z działalności Rady Organizacyjnej i Koordynatora Klastra , zatwierdza plan działania Klastra na poszczególne lata.

 
Rada Organizacyjna jest organem doradczym i nadzorczym
Wyznacza kierunki rozwoju, przedsięwzięcia, strategię działania, nadzoruje bieżącą realizację przedsięwzięć i zadań. Rada Organizacyjna przyjmuje nowych Członków, uchwala wytyczne do projektów, podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia projektów do realizacji, uchwala plan działania Klastra na poszczególne lata.

Przewodniczącym Rady Organizacyjnej jest Szymon Nadzieja
Członkowie Rady: Szymon Nadzieja, Marian Krzysztofik, Michał Kowalczyk, Agnieszka Kowalska, Marcin Łachecki

 

   
© ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 2013